Forum Box 2020 -strategia

 

1.      JOHDANTO

FORUM BOX ON: kuvanveistäjä, akateemikko Kain Tapperin (1930-2004) aloitteesta vuonna 1996 perustettu taide- ja taitelijaosuuskunta, jonka tarkoituksena on ylläpitää riippumatonta, voittoa tavoittelematonta tilaa taiteelle Suomen kulttuurielämän rikastuttamiseksi. Forum Boxin toiminnan takana on yli 80 suomalaista eturivin taiteilijaa ja kulttuurin kentällä toimijaa.

Forum Boxin toimitila saneerattiin vuonna 1998-1999 talkootyönä galleriakäyttöön Helsingin kaupungin omistamaan maapohjaiseen kylmävarastoon. Suunnittelusta vastasi arkkitehti, professori Juhani Pallasmaa. Tilan alkuperäinen karu ilme säilytettiin jättämällä betoni maalaamattomaksi ja kalkitsemalla tiiliseinät kevyesti valkoisella kalkkimaalilla. Forum Boxin ensimmäinen näyttely avattiin kesäkuussa 1999. Nykyisin tilassa järjestetään vuosittain 12 kuvataidenäyttelyä sekä n. 60-100 muuta tapahtumaa.

Forum Boxin tavoitteena on olla kaikille taiteen aloille avoin tila. Toiminnasta päättää jäsenistöstä koostuva hallitus, ja päätösten toimeenpanosta vastaa toiminnanjohtaja. Forum Boxin näyttelyt esittelevät ajankohtaisia kotimaisia ja ulkomaisia, sekä etabloituja että nuoria taiteilijoita. Kuukausittain vaihtuvien kuvataidenäyttelyiden ohella tilassa järjestetään säännöllisesti erilaisia taidetapahtumia, kuten taiteilijatapaamisia, performansseja sekä musiikki- ja teatteriesityksiä.

FORUM BOXIN ARVOT: Forum Boxin arvoja ovat taiteen vapaus, yhteisöllisyys ja monimuotoisuus. Forum Box on taiteilijavetoinen ja taiteilijalähtöinen. Forum Boxissa taiteilija on aina keskiössä, oli sitten kyse osuuskunnan jäsentaiteilijasta, näyttelynpitäjästä tai tapahtuman esitystaiteilijasta. Haluamme olla kaupungin mielenkiintoisin ja dynaamisin taidetila.

2.      STRATEGIAN TAUSTAA: TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMIALAN MUUTOKSET

Forum Boxin strategiatyön tavoitteena on sisällöllisten ja taiteellisten uudistumistarpeiden tunnistaminen ja taloudellisten toimintaedellytyksien pitkäjänteinen turvaaminen. Niin ikään keskeistä on Forum Boxin profiilin kirkastaminen ja oman paikan selventäminen taiteen kentällä. Kimmokkeena prosessille ovat olleet toimintakentän muutokset, osuuskunnan galleriatilan vuokrankorotuksen myötä tiukentunut taloustilanne ja havainnot siitä, että muutosta tarvitaan niin toiminnan pitkäjänteisen taloudenpidon kuin kentällä saavutetun aseman säilyttämisen näkökulmasta.

Strategiaprosessi käynnistyi alkuvuonna 2017 osuuskunnan jäsenille suunnatulla kyselyllä. Huhtikuussa prosessi jatkui osuuskunnan jäseniä laajasti yhteen koonneessa osuuskunnan kehittämis- ja strategiapäivässä. Yksityiskohtaisempaan kehittämistyöhön keskityttiin osuuskunnan hallituksen touko- ja syyskuiden strategiatyöpajoissa sekä hallituksen kokouksissa ja aktiivijäsenten keskusteluissa.

Osuuskuntamaisen toiminnan kehittäminen ja syventäminen on nähty keskeisenä. Fokuksessa on yhtäältä ohjelmisto-politiikka, näyttelyiden tasokkuus, erottautuminen muista kentän toimijoista, Forum Boxin identiteetin vahvistaminen, vahvojen yhteistyöverkostojen rakentaminen sekä kansainvälinen yhteistyö. Toisaalta näiden päämäärien edistäminen edellyttää tuekseen tehostusta taiteen myynnin lisäämiseen, markkinoinnin kehittämistä ja Forum Boxin näkyvyyden lisäämistä.

3.      VISIO JA PÄÄMÄÄRÄT VUOTEEN 2020

Taidekenttä muuttuu ja Forum Boxin toiminnan on pystyttävä vastaamaan kentän muutokseen, todistaa arvonsa kentällä ja uudistaa omaa toimintaansa sekä kyetä muodostamaan osuuskunnalle kestävä taloudellinen pohja.

Vuonna 2020 Forum Box on energinen ja ennakkoluuloton kaksikymppinen, jonka toiminta jatkuu rohkeana, kiinnostavana ja monitaiteellisena. Forum Box nauttii niin taiteilijoiden kuin moninaisten yleisöjensä luottamusta, joka osaltaan vahvistaa myös osuuskunnan taloudellista vakautta ja  liikkumavaraa.

 

•        Forum Box on kaupungin kiinnostavin taidetila ja galleria, jossa on esillä ajankohtaisia nykytaiteen näyttelyitä ja projekteja.

•        Forum Box on kunnianhimoinen ja dynaaminen poikki- ja monitaiteellinen tila. Se on paikka, jossa voi esittää taidetta, mitä missään muualla ei voi esittää.

•        Forum Box on taiteilijalle edullinen ja vuokraton näyttelytila.

•        Forum Box on galleria, jossa taiteilijan kannattaa esiintyä ja jonne taiteilija haluaa tulla pitämään näyttelyä ilman, että kaupalliset kysymykset ovat keskeisiä.

•        Forum Box on arvostettu, aktiivinen ja aloitteellinen keskustelija ja toimija kotimaisella kuvataidekentällä.

•        Forum Box on paikka, jossa taiteen ostokynnys on matalalla ja joka tavoittaa uusia yleisöitä ja yhteistyökumppaneita.

•        Forum Boxin toiminnan rahoitus seisoo vahvoilla pilareilla – oma varainhankina on vahvistunut. Varainhankinta on monipuolista ja osuuskunnan taloudellinen tilanne on vakaa.

4.      FORUM BOX STRATEGIA 2020

Strategian osa-alueet:

I Forum Boxin ohjelmistopolitiikan uudistaminen

II Forum Boxin teosmyynnin ja tilanvuokrauksen kehittäminen sekä muu varainhankinta

III Forum Boxin jäsenpalvelut ja jäsenistön osallisuus toiminnassa

IV Forum Boxin näkyvyys, viestintä ja toiminta taiteen kentällä

 

I Ohjelmistopolitiikan uudistaminen

Tavoite:

Forum Boxissa on ajankohtainen, kiinnostava ja monipuolinen näyttelytarjonta. Ohjelmistonsuunnittelu toteutetaan joustavasti siten, että lähtökohtana on taiteilijoiden ja muiden tapahtumanjärjestäjien ehdotuksista kokonaisvaltaisesti koottu vuosikalenteri. Näyttelyiden suunnittelussa osataan huomioida taloudelliset ja myynnilliset aspektit.

Toimenpiteet:

·         Ohjelmistonsuunnittelusta vastaa ohjelmistoryhmä, jolla on kokonaisvastuu ohjelmasta.

·         Mahdollistetaan joustavasti eripituiset esitykselliset, tilalliset ja tapahtumalliset näyttelykonseptit.

·         Otetaan vastuuta sekä näyttelyiden tuotannoista, että niiden kustannuksista.

·         Ohjelmisto suunnitellaan aktiivisesti ja aloitteellisesti yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja taiteilijoiden kanssa.

II Teosmyynnin ja tilanvuokrauksen kehittäminen sekä muu varainhankinta

Tavoite: Forum Box rakentaa innovatiivisesti ja aktiivisesti uusia muotoja ja kanavia taiteen myynnille. Näyttelyiden teosmyyntiä tehostetaan ja myös muita uusia, gallerian ulkopuolelle  suuntautuvia myyntityön muotoja kehitetään. Myyntitempauksia ja varainkeruutapahtumia järjestetään vuosittain. Tilanvuokraustoimintaa laajennetaan sisällöllisesti ja määrällisesti.

Toimenpiteet:

·         Hyödynnetään ulkopuolista myynnin asiantuntemusta.

·         Luodaan teosmyynnin apuvälineitä.

·         Luodaan toimeenpanosuunnitelma yritysyhteistyön ja varainhankinnan edistämiseen.

·         Hankitaan yritysyhteistyökumppaneita.

·         Järjestetään vuosittain varainhankintatapahtumia.

·         Kasvatetaan tilavuokraustoimintaa etenkin sesonkiaikoina.

·         Taiteen ostokynnystä madalletaan avoimen ja aktiivisen asiakaspalvelun keinoin.

 

III Jäsenpalvelut ja jäsenistön osallisuus toiminnassa

Tavoite: Tarjotaan jäsenille moninaisia jäsenpalveluita ja sitoutetaan jäsenet osuuskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Osuuskunnan jäsenet osallistuvat Forum Boxin toimintaan päättämällä taiteellisista linjauksista sekä olemalla mukana yhteisissä talkoissa ja tapahtumissa. Jäsenten mukanaolo on oleellista myös varainkeruukampanjoiden onnistumiselle. Forum Box on jäsenilleen kollegiaalinen kuvataiteilijoiden yhteisö. Sitoutuminen ja yhteisöllisyys ilmenee kahdensuuntaisena prosessina; osuuskunta, joka tarjoaa jäsenilleen enemmän palveluita, hyötyä ja lisäarvoa saa aikaan voimakkaampaa sitoutumista osuuskunnan ja sen gallerian toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Toimenpiteet:

·         Säilytetään jäsenedut.

·         Lisätään yhteisöllisyyttä.

·         Kehitetään jäsenpalveluita ja tarjotaan kuratoriaalista tukea.

·         Verkostoidutaan kansainvälisesti.

·         Laajennetaan kotimaista ja kansainvälistä näyttely-yhteistyötä ja taiteilijavaihtoja.

 

IV Näkyvyys, viestintä ja toiminta taiteen kentällä

Tavoite: Forum Box on helsinkiläisen taideyleisön laajalti tuntema galleria ja tila taiteelle, ja se kuuluu monella mittarilla kaupungin kiinnostavimpiin näyttelypaikkoihin. Forum Box on aktiivinen keskustelija ja toimija kuvataiteen kentällä. Forum Box on aloitteellinen kentän sisäisessä yhteistyössä.

Toimenpiteet:

·         Laaditaan viestintä- ja markkinointistrategia.

·         Uudistetaan internet-sivut.

·         Selkiytetään brändiä.

·         Tehostetaan sosiaalisen median käyttöä.

·         Monipuolistetaan yleisötyötä.

·         Järjestetään ajankohtaisiin teemoihin liittyviä keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia.

·         Toimitaan aktiivisena ja aloitteellisena osapuolena taiteilijavetoisten gallerioiden keskinäisessä yhteistyössä.

 

5.      STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA

Strategia ohjaa osuuskunta  Forum Boxin toiminnan ja talouden suunnittelua. Strategian toteuttamisesta laaditaan erillinen aikataulutettu toimeenpanosuunnitelma ja strategian jalkauttamisen hankebudjetti. Hankebudjetti liittyy Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 myöntämään välittäjäportaan kehittämisavustukseen. Osuuskunnan hallitus on kokouksessaan 17.1.2018 asettanut strategian seurannalle ohjausryhmän, joka valvoo strategian toteuttamista ja joka raportoi hallitukselle. Strategian toimeenpanosuunnitelmasta ja sen operatiivisesta toteuttamisesta vastaa osuuskunnan toiminnanjohtaja.

Osuuskunnan hallitus arvioi strategia tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista strategiakauden ajan puolivuosittain.

Vuoteen 2020 mennessä Forum Box on jalkauttanut strategiansa pääasialliset tavoitteet osaksi toimintaansa. Nämä toimenpiteet varmistavat gallerian varsin relevantin roolin suomalaisessa taidekentässä. Vuonna 2020 tehdään strategian toteutumisen arviointi ja kootaan loppuseuranta. Tämän jälkeen päätetään tulevien vuosien painopisteistä ja tavoitteista.

Forum Box 2020 -strategia on hyväksytty hallituksessa 15.3.2018.