ANSÖKNINGSTIDEN FÖR UTSTÄLLNINGAR 2021 / OPEN CALL

Ansökningstiden för utställningar på Galleri Forum Box för 2021 är nu i gång. Sista ansökningsdagen är söndag 19 maj 2019. I enlighet med Forum Box nya strategi, fattas besluten om utvalda utställningar av en utställningskommitté bestående av Forum Box medlemmar. Forum Box har som mål att gradvis reducera utställningshyran för konstnärerna –  de första nedsättningarna äger rum redan 2020.

UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Alternativen är:

  • lokalen i sin helhet (300 m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
  • ett eller två av galleriets tre enskilda rum för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriet består av tre utställningsrum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) och Loftet (”Parvi”). Sett från ingången ligger Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet längst bak i galleriet (bottenplanen som länk). I din ansökan bör du hänvisa till dessa beteckningar, om du vill ställa ut endast i något eller ett par av de tre galleriutrymmena. I så fall väljer utställningskommittén de andra utställningarna. Tänk på att detta kan innebära t.ex. ljudinstallationer i de andra utrymmena under din utställning.

Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter.

Gropen (70 m2) har samma höjd, 6 meter, och två hela väggar, samt en trappa som går upp till Loftet.

Loftet (90 m2) har en höjd på 4,5 meter, en hel, lång vägg, en dito med öppning ut mot Golvet och två kortare gavelväggar.

 

UTSTÄLLNINGSTIDER

Utställningstiden är fyra veckor, inklusive montering och nedmontering. Inför år 2021 är det även möjligt att ansöka om 1–2 veckors tider för kortare utställningar eller andra projekt. Även dessa kortare tider inkluderar montering och nedmontering.

Alternativen:

  • 4 veckors utställning
  • 1–2 veckors utställning eller projekt
  • även andra önskemål om tider beaktas och dessa bedöms från fall till fall

Andra önskemål gällande utrymmen och tider bedöms separat. Utställningshyran baserar sig på den aktuella timhyran för tvärkonstnärliga grupper.

Fyra veckors utställningstid i hela utrymmet berättigar till användning av hela galleriet. Därutöver finns Mediabox vars program sammanställs i samarbete med AV-arkki. Under en utställning som omfattar hela galleriutrymmet kan det även arrangeras tvärkonstnärliga kvällsföreställningar och till exempel debatter. Forum Box förbehåller sig rätten att ställa ut konstverk utanför galleriet och på dess fasad samt arrangera evenemang på andra platser. Vad gäller utställningar som omfattar endast en del av galleriutrymmet, ansvarar Forum Box utställningskommitté för att kombinera dessa till lämpliga helheter.

 

UTSTÄLLNINGSHYROR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

Målet för Forum Box är att gradvis reducera utställningshyran som konstnären betalar –  de första nedsättningarna äger rum redan 2020.

UTSTÄLLNINGHYROR 2021 (inkl. moms 24 %)

4 veckor: 2 250 € hela galleriet / 850 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

2 veckor: 1 400 € hela galleriet / 700 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

1 vecka: 1 000 € hela galleriet / 500 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

I Forum Box utställningshyra ingår bl.a. information, marknadsföring, övervakning av utställningen samt försäljning. I hyran ingår inte försäkring av konstverken, transport eller servering under vernissagen. Forum Box provision för försäljning är 40 % (+moms 24 %).

 

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Ansökningstiden går ut den 19.5.2019. Om ansökan levereras personligen till galleriet, bör den vara framme senast 19.5.2019 kl. 16:00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Postadress:

FORUM BOX
PB 316
00180 Helsingfors

Markera ”OPEN CALL 2021” på kuvertet.

Om du vill leverera din ansökan personligen, observera att Forum Box är stängt på måndagar. För övrigt har Forum Box varken postlåda eller brevinkast vid dörren. Ansökningar kan lämnas in under galleriets öppettider: tisdag, torsdag och fredag kl. 12–17, onsdagar kl. 12–20 och under veckosluten kl. 12–16.

 

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av en portfolio med den sökandes namn på.

  • en ansökningsblankett, som ska printas ut och ifyllas (ansökningsblankett finns i pdf-format i slutet av webbsidan)
  • en utställningsplan (max 2 x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema eller projektidé samt en presentation av konstverken ingår. I ansökan bör framkomma om planen innebär att galleriet ska mörkläggas, om det ingår ljud i konstverken eller ifall utställningen / projektet kräver andra typer av specialarrangemang
  • konstnärens / konstnärsgruppens / kuratorns CV
  • bilder av nyaste verk, i färg, helst ca 10 st (obs. bilderna som utskrifter)

Portfolion kan även innehålla bilder eller video på en USB-sticka. Obs. kom ihåg att ge anvisningar om hur bilderna / videon öppnas samt med vilket programvara de är lagrade. Bilderna helst i form av jpg / png.

OBS. Vi behandlar inte ansökningar som skickats per e-post!

 

VALET AV UTSTÄLLNINGAR

I valet av utställningar och projekt utgår vi från de programpolitiska linjer som har definierats i Forum Box nya verksamhetsstrategi. Målsättningen är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

För programutbudet ansvarar verksamhetsledaren och utställningskommittén. Kommitén utnämns av andelslagets styrelse för ett år i taget. Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.

Forum Box strävar efter att förbättra konstnärers ekonomiska situation. Andelslagets styrelse har våren 2019 beslutat att fr.o.m. 2020 sänka utställningshyran med 50 %. Forum Box informerar för eventuella nya ändringar på sin webbsida samt direkt till de vederbörande konstnärerna.

De ansökande får besked om resultatet för urvalet per e-post inom augusti 2019. Ansökningarna returneras inte ifall de inte inkluderar ett frankerat returkuvert. Ansökningarna kan avhämtas från galleriet t.o.m. slutet av oktober 2019.

Utställningskommitté 2021: Juha-Heikki Tihinen, Kaisaleena Halinen, Ilari Hautamäki och Antti Oikarinen.

Tilläggsinformation och bottenplan:

Bottenplan.pdf

ANSÖKNINGSBLANKETTEN_2021.pdf