ANSÖKNINGSTIDEN FÖR UTSTÄLLNINGAR 2022/ OPEN CALL

 

Ansökstiden för utställningar år 2022 börjar i mitten av augusti 2020. Innan det ger vi information om ansökningsprocessen på den här sidan. Vi kommer meddela den exakta tidtabellen på vår hemsida och i våra sociala medier. Tack för ert tålamod!

***

utställningsansökan för året 2021 har upphört, vi tackar för alla ansökningar!

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR UTSTÄLLNINGAR 2021

Ansökningstiden för utställningar på Galleri Forum Box för 2021 är nu i gång. Sista ansökningsdagen är söndag 19 maj 2019. I enlighet med Forum Box nya strategi, fattas besluten om utvalda utställningar av en utställningskommitté bestående av Forum Box medlemmar. Forum Box har som mål att gradvis reducera utställningshyran för konstnärerna –  de första nedsättningarna äger rum redan 2020.

UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Alternativen är:

  • lokalen i sin helhet (300 m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
  • ett eller två av galleriets tre enskilda rum för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriet består av tre utställningsrum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) och Loftet (”Parvi”). Sett från ingången ligger Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet längst bak i galleriet (bottenplanen som länk). I din ansökan bör du hänvisa till dessa beteckningar, om du vill ställa ut endast i något eller ett par av de tre galleriutrymmena. I så fall väljer utställningskommittén  de andra utställningarna. Tänk på att det kan innebära t.ex. ljudinstallationer i de andra utrymmena under din utställning.

Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter.

Gropen (70 m2) har samma höjd, 6 meter, och två hela väggar, samt en trappa som går upp till Loftet.

Loftet (90 m2) har en höjd på 4,5 meter, en hel, lång vägg, en dito med öppning ut mot Golvet och två kortare gavelväggar.

UTSTÄLLNINGSTIDER

Utställningstiden är fyra veckor, inklusive montering och nedmontering. Inför år 2021 är det även möjligt att ansöka om 1–2 veckors tider för kortare utställningar eller andra projekt. Även dessa kortare tider inkluderar montering och nedmontering.

Alternativen:

  • 4 veckors utställning
  • 1–2 veckors utställning eller projekt
  • även andra önskemål om tider beaktas och dessa bedöms från fall till fall

Andra önskemål gällande utrymmen och tider bedöms separat. Utställningshyran baserar sig på den aktuella timhyran för tvärkonstnärliga grupper.

En månads utställningstid i hela utrymmet berättigar till användning av hela galleriet. Därutöver finns Mediabox vars program sammanställs i samarbete med AV-arkki. Under en utställning som omfattar hela galleriutrymmet kan det även arrangeras tvärkonstnärliga kvällsföreställningar och till exempel debatter. Forum Box förbehåller sig rätten att ställa ut konstverk utanför galleriet och på dess fasad samt arrangera evenemang på andra platser. Vad gäller utställningar som omfattar endast en del av galleriutrymmet,  ansvarar Forum Box utställningskommitté för att kombinera dessa till lämpliga helheter.

ARVODE FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

Målet för Forum Box är att gradvis reducera utställningshyran som konstnären betalar –  de första nedsättningarna äger rum redan 2020. De nya hyrorna för de enskilda utrymmen och för utställningstider kortare än 4 veckor publiceras i början av maj 2019 på Forum Box webbsida. (De tidigare hyrorna har varit: 2 800 euro för hela utrymmet/2 veckor; 1 650 euro för enskilda utrymmen/4 veckor; 1 300 eur för enskilda utrymmen/2 veckor; 1550 euro hela utrymmet/1 vecka).

HYRA FÖR HELA UTSTÄLLNINGSUTRYMMET 2021 (inkl. moms 24 %)

4 veckor: 2 250 eur, hela galleriet

De nya hyrorna för de enskilda utrymmen (Golvet, Gropen och Loftet) och för utställningstider kortare än 4 veckor publiceras i början av maj 2019.

I Forum Box utställningsarvode ingår bl.a. information, marknadsföring, övervakning av utställningen samt försäljning. I hyran ingår inte försäkring av konstverken, transport eller servering under vernissagen. Forum Box provision för försäljning är 40 % (+moms 24 %).

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box med en fritt formulerad ansökan. Ansökningstiden går ut den 19.5.2019. Om ansökan levereras personligen till galleriet, bör den vara framme senast 19.5.2019 kl. 16:00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Postadress:

FORUM BOX
PB 316
00180 Helsingfors

Markera ”OPEN CALL 2021” på kuvertet.

Om du vill leverera din ansökan personligen, observera att Forum Box är stängt på måndagar. För övrigt har Forum Box varken postlåda eller brevinkast vid dörren. Ansökningar kan lämnas in under galleriets öppettider: tisdag, torsdag och fredag kl. 12–17, onsdagar kl. 12–20 och under veckosluten kl. 12–16.

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av en portfolio med den sökandes namn på.

  • en utställningsplan (max 2 x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema eller projektidé samt en presentation av konstverken ingår. I ansökan bör framkomma om planen innebär att galleriet ska mörkläggas, om det ingår ljud i konstverken eller ifall utställningen/projektet kräver andra typer av specialarrangemang
  • konstnärens/konstnärsgruppens/kuratorns CV
  • bilder av nyaste verk, i färg, helst ca 10 st (obs. bilderna som utskrifter)

Portfolion kan även innehålla bilder eller video på en USB-sticka. Obs. kom ihåg att ge anvisningar om hur bilderna/videon öppnas samt med vilket programvara de är lagrade. Bilderna helst i form av jpg/png.

OBS. Vi behandlar inte ansökningar som skickats per e-post!

VALET AV UTSTÄLLNINGAR

I valet av utställningar och projekt utgår vi från de programpolitiska linjer som har definierats i Forum Box nya verksamhetsstrategi. Målsättningen är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

För programutbudet ansvarar verksamhetsledaren och utställningskommittén. Kommitén utnämns av andelslagets styrelse för ett år i taget. Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.

Forum Box strävar efter att förbättra konstnärers ekonomiska situation. Andelslagets styrelse har våren 2019 beslutat att fr.o.m. 2020 sänka utställningshyran med 50 %. Forum Box informerar för eventuella nya ändringar på sin webbsida samt direkt till de vederbörande konstnärerna.

De ansökande får besked om resultatet för urvalet per e-post inom augusti 2019. Ansökningarna returneras inte ifall de inte inkluderar ett frankerat returkuvert. Ansökningarna kan avhämtas från galleriet t.o.m. slutet av oktober 2019.

Tilläggsinformation och bottenplan:

länk till bottenplan (pdf): Bottenplan_Forum Box